شرایط و ظوبط استفاده

ظوابط استفاده مطابق با دفترچه راهنمای داخل کارتن محصول می باشد.